1 lipca 2017 roku została powołana Komisja Dialogu Obywatelskiego
ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom działa na podstawie Zarządzenia Nr 2638/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Skład Komisji:

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL,
Fundacja Nowe Centrum,
Fundacja „Zdrowie dla Budowlanych”
Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA,
Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu,
Stowarzyszenie MONAR,
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG.

Prezydium Komisji:

Przewodnicząca: Agata Junger-Kłosowska, Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, e-mail: agatajunger@unimed-nzoz.pl

Wiceprzewodnicząca: Barbara Wilamowska, Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, e-mail: barbaraw.probacja@wp.pl

Sekretarz: Aleksandra Sidor, Fundacja „Zdrowie dla Budowlanych”, e-mail: alkomed@gmail.com

http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=37&mmi=13511

http://ngo.krakow.pl/kdo/211229,artykul,kdo_ds__przeciwdzialania_uzaleznieniom.html