O Stowarzyszeniu


Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu powstało w 2012 roku z inicjatywy grupy specjalistów z różnych dziedzin - psychologów,pedagogów, psychoterapeutów, prawników, lekarzy i pielęgniarek którzy w swojej codziennej pracy spotykali się z osobami doświadczającymi wykluczenia społecznego będącego wynikiem przejawianych przez nich różnorakich deficytów.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Czyli jakie działania podejmuje PTPWS?

Działalność Stowarzyszenia skoncentrowana jest w obszarze szeroko rozumianej profilaktyki i promocji zdrowia, w tym również zdrowia psychicznego.

Specjalizujemy się w działaniach profilaktyki (zarówno uniwersalnej, jak i selektywnej i wskazującej) uzależnień skierowanych do wszystkich grup wiekowych, realizujemy działania terapeutyczne i poradnicze adresowane do osób uzależnionych, ich rodzin i bliskich, wspieramy kompleksowo rodziny w prawidłowym realizowaniu ich funkcji a także podejmujemy inicjatywy mające na celu aktywizowanie seniorów poprzez zaangażowanie ich w działania społeczności lokalnej

Profilaktyka i promocja zdrowia, w tym terapia uzależnień

Kompleksowe wsparcia rodziny, w tym psychoterapia i terapia rodzinna

Działalność doradcza i szkoleniowa

8 lat

Działamy w Małopolsce już 8 lat

39

Osób zaangażowanych

59

Zrealizowanych projektów

17

Aktualnie realizowanych projektów


IDEA

Wykorzystujemy doświadczenie zdobyte w biznesie


Stowarzyszenie powstało przy Spółce działającej w zakresie medycyny i zdrowia dzięki temu możemy korzystać z posiadanego doświadczenia zdobytego podczas tworzenia marki biznesowej tak aby działania podejmowane w Stowarzyszeniu były maksymalnie profesjonalne

IDEA

Tworzymy innowacyjne rozwiązania w zakresie pomocy społecznej

Stowarzyszenie powstało z potrzeby kreowania rzeczywistości. Poszukiwaliśmy odpowiedzi i skutecznych rozwiązań problemów naszych pacjentów. Kiedy okazało się, że zastane rozwiązania są dla nas niesatysfakcjonujące postanowiliśmy wyjść im na przeciw i wzięliśmy spraw w swoje ręce. Interdyscyplinarność członków Stowarzyszenia, ich różne punkty widzenia oraz bogate doświadczenie w pracy z ludźmi zaowocowało powstaniem kilkudziesięciu autorskich programów, które w ocenie naszych donatorów zasłużyły na dofinansowanie ze środków publicznych

Ze wsparcia korzystają każdego roku setki osób. Każdego roku udział w szkoleniach bierze około 240 studentów kierunków mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Każdego roku z terapii i poradnictwa korzysta około 350 osób uzależnionych, ich rodzin i bliskich. Każdego roku realizujemy kilka programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Każdego roku około 25 rodzin korzysta ze wsparcia w ramach Centrum Wsparcia Rodzin, Rok rocznie pracujemy z około 100 rodzinami zagrożonymi umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej

KONTAKT

Podejmujemy działania
w środowisku lokalnym


Działamy przede wszystkim na terenie miasta Krakowa i Małopolski