GOTOWI NA SUKCES – Program reintegracji społecznej

W okresie styczeń – grudzień 2020 r realizujemy specjalistyczny program reintegracji społecznej i zawodowej skierowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, nastawiony na odbudowywanie i podtrzymywanie u tej grupy beneficjentów, zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych. Program realizowany jest w środowisku lecznictwa otwartego przy poradni leczenia uzależnień CM Unimed ul. Młodej Polski 7 w Krakowie.

Przełamywanie izolacji społecznej uczestników odbywać się będzie przy zastosowaniu równego rodzaju form reintegracji społecznej, których celem będzie:

  1. Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom spoza sfery wykluczenia społecznego;
  2. naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
  3. uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Cele szczegółowe: (bezpośrednio skierowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem)

  1. Umożliwienie osobom wykluczonym i ich rodzinom pokonania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie poprzez wsparcie psychologiczne i merytoryczne.
  2. Wdrażanie do integracji i aktywizacji społecznej poprzez:

– motywowanie do zmiany dotychczasowego życia, prowadzące do zyskania uczestnika programu uznania w dotychczasowym środowisku,

– przygotowanie uczestników programu do funkcjonowania w społeczności poprzez rozwijanie kompetencji społecznych oraz osobistych niezbędnych na rynku pracy i w życiu.

  1. Motywowanie do zmiany sposobu życia, poprzez:

– kształtowanie pozytywnych przykładów życia w społeczeństwie;

– kształtowanie społecznie akceptowanych postaw społecznych.

W ramach reintegracji społecznej prowadzone będą następujące działania:

– grupy rozwoju osobistego,

– warsztaty umiejętności psychospołecznych,

– poradnictwo prawne,

– poradnictwo rodzinne,

– interwencje kryzysowe

Program reintegracji społecznej skierowany jest do:

  1. Osób po ukończonym procesie terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
  2. Osób, które nie ukończyły pełnego procesu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, ale utrzymują abstynencję;
  3. Osób będących w trakcie terapii (np. substytucyjnej);
  4. Członków rodzin i bliskich.

Uczestnictwem w projekcie planuje objąć się minimum 30 osób.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Ministra Zdrowia

BUY NOW