Młodzieżowy Klub Profilaktyczny – program profilaktyki selektywnej realizowany na ul. Lubelskiej 4/1 w Krakowie

W okresie czerwiec – grudzień  2019 Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu realizuje projekt pn. Młodzieżowy Klub Profilaktyczny – program profilaktyki selektywnej realizowany na ul. Lubelskiej 4/1 w Krakowie.

Celem realizacji projektu jest ograniczenie u dzieci w wieku  szkoły podstawowej, zagrożonych patologiami społecznymi, rozwoju zachowań problemowych, ze szczególnym uwzględnieniem używania środków psychoaktywnych. Jednocześnie stworzenie tym osobom możliwie sprzyjających warunków do prawidłowego rozwoju psychospołecznego w ich środowisku lokalnym.

Adresatami bezpośrednimi programu  są dzieci i młodzież oraz rodzice dzieci i młodzieży ze zdefiniowanej poniższymi kryteriami grupy podwyższonego ryzyka:

1. dzieci i młodzież zagrożone narkomanią z powodu ryzyka marginalizacji społecznej;

2. dzieci i młodzież eksperymentujące z narkotykami lub nowymi substancjami psychoaktywnymi, okazjonalnie ich używające;

3. rodzice dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie.

Działania skierowane do dzieci i młodzieży:

– Zajęcia socjoterapeutyczne;

– Warsztaty umiejętności psychospołecznych;

– Interwencje kryzysowe;

– Pedagogika ulicy.

Działania skierowane do rodzin dzieci i młodzieży uczęszczającej do Klubu:

– Zajęcia edukacyjno-informacyjne;

– Poradnictwo rodzinne.

W ramach realizacji zadania podjęte zostaną działania środowiskowe polegające na tworzeniu w środowisku lokalnym – dzielnicy V w Krakowie – społecznego systemu zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży. W tym celu do współpracy zostaną zaangażowane takie instytucje jak policja, szkoły, kościół, przedstawiciele pomocy społecznej, rodzice oraz Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży

Adres klubu: ul. Lubelska 4/1

tel. 12  293 99 25

Aby zgłosić dziecko do Klubu należy skontaktować się z kierownikiem tel. 793 003 743 / mlodziezowy@ptpws.pl lub wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

BUY NOW