JAK CHRONIĆ DZIECKO PRZED NAŁOGOWYMI ZACHOWANIAMI? – SZKOLENIE ADRESOWANE DO WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

W okresie styczeń– grudzień 2019 Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu realizuje projekt  Jak chronić dziecko przed nałogowymi zachowaniami? – Szkolenie adresowane do wychowawców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Celem głównym zadania jest ograniczenie używania urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku przedszkolnym poprzez dostarczenie aktualnej wiedzy wychowawcom/opiekunom na temat zagrożeń wynikających ze zbyt wczesnego i nadmiernego korzystania z Internetu i urządzeń mobilnych przez małe dzieci, upowszechnienie wiedzy dotyczącej czynników ryzyka i czynników chroniących związanych z tym problemem, edukowanie rodziców i opiekunów dzieci na temat sposobu postępowania, gdy ich dziecko nadużywa urządzeń mobilnych. Cel zostanie zrealizowany poprzez przeprowadzenie szkolenia adresowanego do realizatorów programów profilaktycznych (wychowawców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym) z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

Realizacja projektu odbywać się będzie w formie wykładowo-warsztatowej. Program obejmował będzie 12 godzin wykładów i 8 godzin zajęć warsztatowych związanych z ćwiczeniem praktycznych umiejętności. W ramach projektu zorganizowane zostaną 3 cykle szkoleniowe dla 3 grupy uczestników (ok. 20 osób/grupa), po 20 godzin każdy. Łącznie zaplanowano 60 godzin szkoleń dla 60 uczestników.

Szkolenie będzie miało charakter lokalny. Program szkoleniowy wykorzystuje wyniki najnowszych badań naukowych w zakresie uzależnień behawioralnych, na które najbardziej narażone są dzieci w wieku przedszkolnym (m.in. e-uzależnienia, nieracjonalne objadanie się, niekontrolowane zakupy).

Szkolenia składać się będą z 4 bloków tematycznych:

Blok I: Rozwój 6-latka, a zachowania nałogowe – Wykład 4h – Warsztat 1h

Blok II: Fakty i mity na temat podatności na nałogi behawioralne – czynniki ryzyka – Wykład 3h i Warsztat 2h

Blok III: Wzmacnianie odporności psychologicznej dziecka na nałogi behawioralne – czynniki chroniące – Wykład 3h i Warsztat 2h

Blok IV: Kilka słów o rodzicielskiej interwencji – Wykład 2 godziny i Warsztat 3 godziny

Szkolenia odbywać się będą na terenie placówek i z udziałem wychowawców i opiekunów dzieci z przedszkoli – w każdym przedszkolu zostanie zorganizowany jeden cykl szkoleniowy

Realizatorzy szkolenia: Szkolenie prowadzone będzie przez kardę posiadającą doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących uzależnień behawioralnych oraz w zakresie pracy osobami uzależnionymi behawioralnie. Wszyscy wykładowcy posiadają Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień PARPA/KBPN.

Zgłoszenia przedszkoli do szkolenia przyjmujemy drogą mailową: projekty@unimed-nzoz.pl

BUY NOW